Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda TESTLA EĞİTİM YAZILIM VE E-TİCARET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(“Testla”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Testla, Müşterileri ve/veya Müşterileri’nin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Kişisel verileriniz KVKK’ da öngörülen sınırlara riayet edilerek Şirket mevzuatında gösterilen amaçları gerçekleştirmek için kullanılacaktır. İşleme amaçlar şunlardır;

 

1. Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve yargı makamlarına kanunlarda gösterilen haller dahilinde bilgi-belge temini,

2. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

3. Çalışan adayı/ stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

4. Şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta gelmek üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

5. Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,

6. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

7. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

8. Şirkete talep ve şikayetlerini ileten Kişisel veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep/şikayet yönetiminin sağlanması,

9. Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,

10. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,

11. İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,

12. Şirketin kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,

13. www.fikoc.com.trinternet sitesi Canlı Destek ile ya da diğer iletişim yollarıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, sizlere satın alma desteği ya da teknik destek sağlayabilmek,

14. Personele ilişkin maaş ödeme, avans, prim, ikramiye vb. ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket içi yazışmaların yapılması,

15. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

 

16. Şirketteki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması

17. Şirket adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde yeni stratejilerin geliştirilebilmesi, eski stratejilerin güncellenebilmesi ve gerekli analizlerin yapılması,

18. Testla içeriklerinden, Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,

19. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,

20. KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

- İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik no, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, nüfus cüzdanı, SGK numarası bilgileri.

İletişim Bilgileri: İkamet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, KEP adresi, Şirkete tarafınızla iletişim kurulması için bildirilen telefon numarası, faks numarası veya ulaşılabilmek için rıza ile Şirkete bildirilen tüm diğer iletişim yollarına ilişkin bilgiler.

Çalışma ve Eğitim Bilgileri: Şirket’e iş başvurusu için doldurulan başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Şirket resmi e-posta adresi olan fikoc.com.tr adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Kariyer.com, LinkedIn gibi online platformlardan yapılan ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle edinilen kimlik bilgileri, ilgili kişinin iş durumuna ait bilgiler, iletişim bilgileri ile eğitim durumuna ait (“Üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, kimya bölümü mezunu” gibi) bilgiler ve geçmiş mezuniyet bilgileri, katılım sağlanan kurs/seminer bilgileri, sertifika bilgileri ile ulusal yahut uluslararası sınav sonuçları.

Finansal/Mali Bilgileri: Maaş ve yan hakların ödenmesi, fazla ve yersiz alınan ödemelerin iadesi, döner sermayeden yapılacak ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, Şirket dışı görevlendirmelerde ödemelerin yapılabilmesi amacıyla edinilen; banka isim ve şube bilgisi, banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi.

Görsel/İşitsel Bilgiler: Şirket’in düzenlediği konferans, seminer, tiyatro gösterisi, sergi, münazara ve benzeri etkinliklerde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak gibi amaçlar için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Şirket merkez, şube ve temsilciliklerinde güvenliği sağlamak için kurulmuş olan kameraların sağladığı görsel/işitsel bilgiler. Söz konusu etkinliklerde elde edilen görsel/işitsel bilgiler Şirket faaliyetlerini aşmayacak ve etkinliğin amacı ile sınırlı olacak şekilde Şirket’in internet sitesinde, Şirket tarafından kullanılan sosyal paylaşım platformlarında, Şirket tarafından basılan eserlerde kullanılabilecektir. Yahut Şirket’in izniyle ve kontrolü altında basılmak/yayınlanmak üzere 3. kişilere (basımevi, yayıncı, kurum, kuruluş…) gönderilebilecektir. Bu kullanım usulü güvenlik kamera görüntülerini kapsamayacak olup, ilgili görsel/işitsel kişisel veriler kullanılmadan önce (Misalen; etkinliğin başında) katılımcılara ayrıca bilgilendirme yapılacak olup, açık rızaları alınacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket bünyesinde mevzuat kaynaklı çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla çalıştırılan engelli ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve/veya güvenlik tedbiri uygulanmış kişilere ilişkin sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

Şirket’nin bu amaçlar haricinde başka herhangi bir doğrudan özel nitelikli kişisel veri işleme amacı olmamakla birlikte Şirket’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi, fotoğraflar yahut etkinlikler kapsamında durağan/akan görüntülerden elde edilen veriler kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, kılık-kıyafet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile Şirket tarafından sağlanan bir evrakta ihtiyari olarak belirttiğiniz özel nitelikli sair bilgiler.

- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

• Web Sitesi, Uygulamalar, e posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden,

• Sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web sitesindeki çerezler (Web sitesinde kullanılan çerezler belirlenebilir kılmamaktadır, detaylı bilgi için aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme isimli kısmı inceleyiniz), telefon gibi vasıtalar aracılığı ile

• İlgili Kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığı ile

• Kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ile

• İnternet sitesinde yer alan 0850 308 1618 numaralı WhatsApp sohbet başlatma butonu ve 0850 308 1618 numaralı sabit hat aracılığı ya da “YKS-KPSS-LGS Uzmanlarımızdan Bilgi Alın!”, YKS Uzmanlarımıza Danışın” butonları ile tarafımızla iletişime geçilmesi sırasında,

• ŞİRKET resmi e-mail adresi olan [email protected] adresine ya da herhangi bir mail adresine, kişisel veri gönderilmesi durumunda toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileri, Testla ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz, Testla tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Testla tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, , belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Testla tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Testla bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Testla söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

  • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Testla tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

TESTLA EĞİTİM YAZILIM VE E-TİCARET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.